Uncategorized

Chuyển đổi Fahrenheit (°F) sang Celsius (°C)

  1. Dùng Công thức Chuyển Đổi.
Đổi từ sang Công thức
Fahrenheit (°F) Celsius (°C) °C = (°F – 32) / 1.8
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) °F = °C × 1.8 + 32

Muốn đổi độ F sang độ C thì trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9). Ngược lại muốn đổi từ độ C sang độ F thì nhân với 1.8 (hay là nhân với 9, chia cho 5) rồi cộng thêm 32.

2. Dùng “Bảng Chuyển đổi” như dưới đây:

Bảng Chuyển Đổi từ độ Celsius (°C) sang độ Fahrenheit (°F)
C F C F C F C F C F
0.0 32.0 10.0 50.0 20.0 68.0 30.0 86.0 40.0 104.0
0.5 32.9 10.5 50.9 20.5 68.9 30.5 86.9 40.5 104.9
1.0 33.8 11.0 51.8 21.0 69.8 31.0 87.8 41.0 105.8
1.5 34.7 11.5 52.7 21.5 70.7 31.5 88.7 41.5 106.7
2.0 35.6 12.0 53.6 22.0 71.6 32.0 89.6 42.0 107.6
2.5 36.5 12.5 54.5 22.5 72.5 32.5 90.5 42.5 108.5
3.0 37.4 13.0 55.4 23.0 73.4 33.0 91.4 43.0 109.4
3.5 38.3 13.5 56.3 23.5 74.3 33.5 92.3 43.5 110.3
4.0 39.2 14.0 57.2 24.0 75.2 34.0 93.2 44.0 111.2
4.5 40.1 14.5 58.1 24.5 76.1 34.5 94.1 44.5 112.1
5.0 41.0 15.0 59.0 25.0 77.0 35.0 95.0 45.0 113.0
5.5 41.9 15.5 59.9 25.5 77.9 35.5 95.9 45.5 113.9
6.0 42.8 16.0 60.8 26.0 78.8 36.0 96.8 46.0 114.8
6.5 43.7 16.5 61.7 26.5 79.7 36.5 97.7 46.5 115.7
7.0 44.6 17.0 62.6 27.0 80.6 37.0 98.6 47.0 116.6
7.5 45.5 17.5 63.5 27.5 81.5 37.5 99.5 47.5 117.5
8.0 46.4 18.0 64.4 28.0 82.4 38.0 100.4 48.0 118.4
8.5 47.3 18.5 65.3 28.5 83.3 38.5 101.3 48.5 119.3
9.0 48.2 19.0 66.2 29.0 84.2 39.0 102.2 49.0 120.2
9.5 49.1 19.5 67.1 29.5 85.1 39.5 103.1 49.5 121.1
Bảng Chuyển Đổi từ độ Fahrenheit (°F) sang độ Celsius (°C)
F C F C F C F C F C
32.0 0.0 52.0 11.1 72.0 22.2 92.0 33.3 112.0 44.4
33.0 0.6 53.0 11.7 73.0 22.8 93.0 33.9 113.0 45.0
34.0 1.1 54.0 12.2 74.0 23.3 94.0 34.4 114.0 45.6
35.0 1.7 55.0 12.8 75.0 23.9 95.0 35.0 115.0 46.1
36.0 2.2 56.0 13.3 76.0 24.4 96.0 35.6 116.0 46.7
37.0 2.8 57.0 13.9 77.0 25.0 97.0 36.1 117.0 47.2
38.0 3.3 58.0 14.4 78.0 25.6 98.0 36.7 118.0 47.8
39.0 3.9 59.0 15.0 79.0 26.1 99.0 37.2 119.0 48.3
40.0 4.4 60.0 15.6 80.0 26.7 100.0 37.8 120.0 48.9
41.0 5.0 61.0 16.1 81.0 27.2 101.0 38.3 121.0 49.4
42.0 5.6 62.0 16.7 82.0 27.8 102.0 38.9 122.0 50.0
43.0 6.1 63.0 17.2 83.0 28.3 103.0 39.4 123.0 50.6
44.0 6.7 64.0 17.8 84.0 28.9 104.0 40.0 124.0 51.1
45.0 7.2 65.0 18.3 85.0 29.4 105.0 40.6 125.0 51.7
46.0 7.8 66.0 18.9 86.0 30.0 106.0 41.1 126.0 52.2
47.0 8.3 67.0 19.4 87.0 30.6 107.0 41.7 127.0 52.8
48.0 8.9 68.0 20.0 88.0 31.1 108.0 42.2 128.0 53.3
49.0 9.4 69.0 20.6 89.0 31.7 109.0 42.8 129.0 53.9
50.0 10.0 70.0 21.1 90.0 32.2 110.0 43.3 130.0 54.4
51.0 10.6 71.0 21.7 91.0 32.8 111.0 43.9 131.0 55.0

 
Unlike print books, where the book is a best vpns static object and rarely changes after publication, ebooks are dynamic, living creatures.